Projekti u toku

Dokumentacija koju sprovode druga javna preduzeća, a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Konceptualno rešenja linije 3 beogradskog metroa, Studija opravdanosti prve faze Linije 1 beogradskog metroa: Železnik – Karaburma, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije, Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za prvu fazu Linije 1 metroa: Železnik – Karaburma, nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Predmet ovog projekta su:
• Izrada Konceptualnog rešenja – Studija potražnje i ažuriranje prognoziranog broja putnika za razvijen metro sistem grada Beograda, uključujući liniju 3;
• Izrada Idejnog rešenja (IDR) za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Idejnog projekta (IDP) za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Studije opravdanosti za prvu fazu linije 1 metroa, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije;
• Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna analiza za potrebe izrade Studije opravdanosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (prva faza linije 1 metroa);
• Izrada tehničkih specifikacija koje će biti deo projektnog zadatka za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za prvu fazu Linije 1 metroa.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima razrade za I fazu prve linije metroa – Geološke podloge, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Predmet ovog projekta je izrada geološke podloge, odnosno inženjerskogeološke dokumentacije, kao osnove za plansku analizu sadržaja i funkcionalno-tehničkih rešenja. Inženjerskogeološkom dokumentacijom definisaće se geološka građa, stanje i svojstva terena i stenskih masa, inženjerskogeološki uslovi i ograničenja za I fazu prve linije metroa na nivou Plana detaljne regulacije.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro Sistema, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 26. Juna 2018. Godine donela odluku o izradi predmetnog plana generalne regulacije. Cilj izrade Plana generalne regulacije je sagledavanje trasa i ostalih sadržaja šinskih sistema u Beogradu. Nacrtom plana generalne regulacije biće planski sagledana i razrađena I faza prve linije metro sistema.


Štampa