Пројекти у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Концептуално решења линије 3 београдског метроа, Студија оправданости прве фазе Линије 1 београдског метроа: Железник – Карабурма, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу Линије 1 метроа: Железник – Карабурма, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Предмет овог пројекта су:
• Израда Концептуалног решења – Студија потражње и ажурирање прогнозираног броја путника за развијен метро систем града Београда, укључујући линију 3;
• Израда Идејног решења (ИДР) за потребе прибављања локацијских услова за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Идејног пројекта (ИДП) за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Студије оправданости за прву фазу линије 1 метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије;
• Анализа утицаја на животну средину и социјална анализа за потребе израде Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину (прва фаза линије 1 метроа);
• Израда техничких спецификација које ће бити део пројектног задатка за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за прву фазу Линије 1 метроа.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метроа – Геолошке подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда геолошке подлоге, односно инжењерскогеолошке документације, као основе за планску анализу садржаја и функционално-техничких решења. Инжењерскогеолошком документацијом дефинисаће се геолошка грађа, стање и својства терена и стенских маса, инжењерскогеолошки услови и ограничења за I фазу прве линије метроа на нивоу Плана детаљне регулације.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. Јуна 2018. Године донела одлуку о изради предметног плана генералне регулације. Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање траса и осталих садржаја шинских система у Београду. Нацртом плана генералне регулације биће плански сагледана и разрађена И фаза прве линије метро система.


Штампа